ANASAYFA'ya dön

  • TÜZÜK

BURUNÖREN

IGDELI

KALEKÖY

KARAÖZÜ

KIZILPINAR

SIVRIALAN

YERLIKUYU

 

Burunören Dostluk Derneği

MADDE 1:      DERNEĞİN ADI

Burunören Dostluk Derneği

MADDE 2:  DERNEĞİN MERKEZİ

Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesine bağlı olan      Burunören Köyüdür.

MADDE 3:      DERNEĞİN ŞUBESİ

Burunören Dostluk Derneği yurt içi ve dışında hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı yerleşim  birimleri ve ülkelerde Şubeler ve Temsilcilikler açabilir.

MADDE 4:      DERNEĞİN AMACI

Başta Burunören Köylüleri olmak üzere, tüm üyeler arasında dostluk ve akrabalık bağlarını geliştirip, kaynaştırmak.

Burunören köyünün, maddi, manevi kalkınmasına yardımcı olmak. Köy odası yapmak, bakımını ve tamiratlarını üslenmek, köy sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için çaba göstermek, Burunören Köyünün ağaçlandırılmasında köy ihtiyar heyetine yardımcı olmak, ilgili makamlarla temasa geçmek, köyün kalkındırılması ve güzelleştirilmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak.

Hemşehri ve üyelerimizi ilgilendiren haberleri, düğün, nişan, ölüm kaza gibi toplumsal olayları  iletişim araçları ile duyurmak.

Köyümüzün tanıtımı amacıyla yasal çerçevesi içerisinde dergi, broşür, bülten çıkartmak, kitap yayımlamak, film çekmek, göstermek ve diğer tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

Köyümüzün geleceği ve kalkınması için kamu ve özel kurumlarla iş birliği yapmak, Özel idare, Belediyeler, Muhtarlar, benzer amaçlı kooperatifler, dernek, meslek odaları vakıflar ile bölge içindeki kamu iş ve çevreleri ile iş birliği içinde çalışmak ve onların maddi ve manevi desteğini sağlamak.

Yöre halkının tarihini, kültürünü ve inanç değerlerini araştırmak ve yaşatmak. Unutulmaya yüz tutan folklorik değerleri derleyip genç kuşaklarla buluşturmak.

Yöre kültürü ile ilgili etnoğrafik malzemeyi derleyip, sergilemek.

Burunören köyünün doğal varlık ve değerlerini araştırmak, bunları köy halkının yararına en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Yürürlükte olan kanun ve nizamnamelere uygun olarak, kamu yararına hizmetler yapmak.

Sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak için, etkinlikler yapmak.  

 

Burunören köyü ve yedibucak Avşarı  köyleri ile  çevre yerleşim yerleri  arasında sosyal, kültürel, dostluk bağları kurmak.  dayanışmayı sağlamak için çaba göstermek.

 

 

MADDE 5:      DERNEĞİN KURUCULARI

Derneğin kurucularının adı, soyadı, baba adı, meslek, sanat ve uyrukları, ikametgâhları aşağıda gösterilmiştir

 

 

Adı Soyadı,                    Doğum Yeri ve Tarihi

Baba ve    Anne adı  

Uyruğu

Mesleği

İkamet Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6:  ÜYE OLMA HAKKI        

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir. Ayrıca Burunören Köyü veya köylüsü ile gönül bağı olanlar Fahri üye olabilirler.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır.  Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.  

 

MADDE 7: ÜYELERİN HAKLARI:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler fakat oy kullanma hakları yoktur. Her üye istifa hakkına sahiptir.

 

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMASININ ŞARTLARI VE    ŞEKİLLERİ:

Üye kendi arzusu ile üyelikten çıkmak isteyenlerin yazılı bir dilekçe ile yönetim kuruluna müracaat etmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu kararı bildirinceye kadar üyeliğe devam eder, derneğin amacına aykırı hareketi görülen üye yönetim kurulunun yapacağı tahkikat sonucunda gerekli görülürse üyelikten çıkarılır. Üyenin ilk genel kurulda çıkarılma kararına itiraz hakkı mevcuttur. Çıkarılan üye hakkındaki karar üyenin kendisine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 9:  FAHRİ ÜYELER

Derneğe hizmet ve yardım yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilir, ve bunlar fahri üye olarak kaydedilir. Fahri üyeler aidat ödemek zorunda değildir. Fahri üyelikte ikametgah ve uyruk,  aranmaz.

 

MADDE 10: ÜYE AİDATLARI:

Dernek üyeleri aylık 2 YTL olmak üzere Yıllık 24 YTL ödemek zorundadır. Yurtdışında ikamet edenler yıllık 36 YTL öderler.  Aidatlar, yıllık olarak ödenir. Aidatın miktarı  genel kurul kararı ile belirlenir.

 

MADDE 11:  DERNEK ORGANLARI

A: GENEL KURUL  B: YÖNETİM KURULU C: DENETLEME KURULU  D: DANIŞMA KURULU

 

MADDE 12:  GENEL KURUL

Genel kurul, Derneğin en yüksek organıdır. Dernek Genel Kurulu, 2 yılda bir Ocak ayında olağan toplantısını yaparak organlarını oluşturur. Üyelerin Genel Kurulda Seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmesi için  üye aidat borcunun bulunmaması gerekir.

Olağan toplantı dışında genel Kurul, Yönetim, Denetim veya Danışma Kurulunun gerekli gördüğü hallerde; veya dernek üyelerinden 1/5 yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.  

Genel kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır. Denetleme kurulunun,  Danışma Kurulunun veya Dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı isteğin üzerine yönetim Kurulu Genel Kurulu 1. Ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerinde Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 13:  TOPLANTIYA ÇAĞRI USULU

Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeleri tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek sureti ile toplantıya çağırılır.
Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz, toplantının yapılacağı gün, saat, yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir, bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede de eklenir, toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı, gazete ikinci bir ilan yapılması zorunludur, üyeler ikinci toplantıya 1. fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkiye amirliğine duyurulur, genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 14:  TOPLANTININ YERİ
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı ve tatil yöresi olan Antalya’da  yapılır.

MADDE 15:  TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden en az 10 kişinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda aranan sayı olan 10 üyeye ulaşılamaz ise ikinci toplantıda yönetim kurulu tam sayısı kadar toplantı ve karar yeter sayısı aranır.

MADDE 16:  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve nokta mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır, genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler, tüzüğün 15. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir, toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, hükümet komiserinin toplantıya gelmemesi yapılacak toplantının ertelenmesini gerektirmez, açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir, toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir, katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar, toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 17:  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Dernek organlarının seçilmesi dernek tüzüğünün değiştirilmesi, yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibraz edilmesi, yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, derneğin feshi yapılması, mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 18:  YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ
Yönetim kurulu en az 5 en fazla 9 asil üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilemeyenlerden aldığı oy sıralamasına göre ilk ikisi yedek üye sayılır. Her Genel Kurulda seçimlerden önce bir sonraki Genel Kurula kadar yönetim kurulunun kaç kişiden oluşacağı salt çoğunlukla belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu kendi arasında başkan, başkan vekili, Genel Sekreter, muhasip seçerler. Başkanın ayrılması halinde yetki ve vazifeleri başkan vekiline intikal eder.

MADDE 19:  OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Oylamalar gizli olarak yapılır, gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş oy veya pusulaların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy bitiminden sonra açık tasnif ile dükümü yapılarak belirlenen oylardır.

MADDE 20:  YÖNETİN KURULUNU GÖREVLERİ
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek, dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak, şube kurucularına yetki vermek, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesaplamaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
Yönetim kurulu görev bölümü: Başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman’dır. Yönetim kurulu ez  ayda bir kez önceden kararlaştırılan gün saatte çağrısız toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınan oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

MADDE 21:  YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
Yönetin kurulu üye sayısı boşalma sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeneği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22:  DENETLEME KURULU
Denetleme kurulu üç asil iki yedek olmak üzere genel kurulca seçilir, bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurula sunar.derneğin tutmakla zorunlu olduğu tüm defterleri kontrol eder.

 

MADDE 23: DANIŞMA KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Eski Başkanları ile Onursal Üyeler ve Dernek üyeleri arasından iki yıllık süre için, üçte iki (2/3) çoğunluk oyuyla seçilmiş oniki (12) danışmandan oluşur. Danışma kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantılarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar sayısı olağan çoğunluktur. Danışma Kurlu, Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

Danışma kurlunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

23.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak,

23.2) Dernek ve Burunören Köyünün kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak,

23.3) Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek,

23.4) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

 

 

 

 

 

MADDE 24:  ORGANLARA SEÇİLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 25:  DERNEĞİN GELİRLERİ
A-  Üye aidatları

B-  Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

C- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, Bağış ve yardımlar.

MADDE 26:  ŞUBELERİN KURULUŞU
Genel kurul (Olağan-Olağanüstü) kararı ile Yönetime yetki verilerek, Birden çok il ve ilçelerde, yurtdışında şube açabilir, bu amaçla dernek yönetim kuruluna genel kurulda yetki verilen en az üç kişi tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır, bu yazıda kurucuların adı ve soyadı baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, meslek veya sanatı, ikameti ve tabiyeti ile şube merkezinin bildirilmesi ve yazıya tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesinin eklenmesi zorunludur, şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmesi zorunludur, şubenin tescilinden sonra altı ay içinde genel kurulun toplanması zorunludur.

MADDE 27:  ŞUBENİN ORGANLARI
A: Genel kurul B: Yönetim kurulu C: Denetleme kurulu D: Danışma Kurulu

MADDE 28:  ŞUBENİN GENEL KURULU
İki yılda bir dernek yönetim kurulunun tespit edileceği günde o şubeye kayıtlı üyelerinden yarısından bir fazlasının toplanmasından meydana gelir, bu toplantının merkez genel kurul toplantısından en az on beş gün önce olması gerekir, şube genel kurul toplantısına ait ilan mahalli bir gazete ile yapılabileceği diğer imkan ve araçlardan yararlanmak tanzimi gibi konularda dernek genel kurul toplantısına ait tüzük hükümleri uygulanır. Dernek yönetim kurulu şube kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir, böyle bir durumda şube genel kurulunun gündemi dernek yönetim kurulunca tespit edilir.

MADDE 29:  ŞUBENİN GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Şube organlarının seçilmesi, şube genel kurulları en az üç Asil iki yedek üyeden teşkili ile denetim üç asil iki yedek üyeden oluşur, gizli oyla seçer. Şube merkez genel kurulda üyelerden tamamı temsil eder, şube genel kurul kararının merkezle anlaşmazlığa ve çekilişlere düşmemesi için merkezle gerekli iş birliği yapılması, derneğin izleyeceği genel kurul ve politikalara uyumlu merkez genel kurulu kararı ile bağdaşır kararlar alınması, genel kurul kararı mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf ağır basar.

MADDE 30:  ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Şubeyi temsil etmek, dernek yönetim kurulunun tayin ve tespit ettiği genel çalışma esas ve prensipleri dahilinde ve gerektiğinde dernek yönetim kurulunun talimatları çerçevesinde şubenin işlemlerini yürütmek, dernek yönetim kurulunun yapılmasını kararlaştırdığı faaliyetleri organize etmek, Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek, dernek amacının gerçekleştirilmesi için istekleri genel başkanlığa yazılı olarak bildirmek, şube tarafından tutulması gereken defter ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Her dört ayda bir geçen aylar içinde kaydı yapılan üyelerle ayrılanların kimliklerini şubenin gelir ve giderlerini genel başkanlığa bildirmek. Şubeye ait kayıt etme ve üyelikten çıkarmak şube yönetim kurulunun görüşü alınarak dernek yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Özel ve tüzel kişiler ve remi makamlarla dernek adına görüşme ve yazışmalar dernek yönetim kurulu tarafından yapılır. Şube bütçesi üyelerin giriş ve yıllık aidat ve sair gelirler tahsilatı ile harcamalar dernek yönetim kurulu tarafından onaylanır, dernek yönetim kurulunun onayları alınmadan harcama yapılmaz. şube yönetim kurulu gerek gördüğünde dernek yönetim kurulu tarafından görevden alınabilir, bu durumda şube genel kurulu en geç üç ay içerisinde dernek yönetim kurulu tarafından olağanüstü genel kurul toplantısına çağırılır ve Geçici olarak şubeye geçici şube yönetim Kurulu atar. Geçici yönetim kurulu görevde bulunduğu süre içerisinde şube yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını taşır, şube yönetim kurulu uygulamaların merkezle anlaşmazlığa düşmemesi için dernek yönetim kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği yapar.

MADDE 31:  ŞUBE DENETLEME KURULU
Şube genel kurul tarafından gizli oyla üç asil iki yedek üyeden oluşur, dernek tüzüğünün dernek denetleme kurulu hakkındaki hükümleri şube denetleme kurulu hakkında da aynen uygulanır:

MADDE 32:  DERNEK BAŞKANININ VAZİFELERİ
Yönetim kuruluna başkandır, genel kurul toplantılarının gündemlerini tanzim bil cümle evrak ve yazışmaları sekreterle yönetim kurulu kararlarına dayanan ita emirlerini muhasiple birlikte imza eder, yıllık faaliyet hesaplarını ve bütçeyi olağan toplantılarda genel kurula sunmak ile görevlidir.

MADDE 33:  BAŞKAN VEKİLİ VE VAZİFELERİ
Başkanın kendi vazifesi dahilindeki işlerden kendine tevdi edilenleri ifa ve başkanın bulunmadığı yönetim kurulu toplantılarında ona vekalet eder.

MADDE 34:  SEKRETER VE GÖREVLERİ
Yönetim kurulu kararlarına zapt, dernekler Kanununa göre tutulması gereken defterleri tutmak, yazışma evraklarını muhafaza ve bunları başkana sunup onunla birlikte görevlidir. Yönetim Kurulunun aldığı kararları hayata geçirmekde aktif rol alır.

MADDE 35:  MUHASİP VE GÖREVLERİ
Derneğin hesaplarını düzenlemek buna ait defterleri tanzim ve tertip etmek, yönetim kurulunun istediğinde ibraz etmek, para ve kıymetli evrakları muhafaza etmek ve sarf etmekle görevlidir, şahsi kusurlarından mesuldür, sarfiyatı ancak yönetim kurulu kararlarına dayanılarak başkanın ita emirleri ile yapar, muhasip her meblağ için makbuz sarf ettikleri için de fatura tanzimine sorumludur.

MADDE 36:  DERNEĞİN KULLANACAĞI DEFTERLER
1- ÜYE KAYIT DEFTERİ: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ve üte aidat miktarları bu deftere yazılır.

2- KARAR DEFTERİ: Yönetim kurulunun almış olduğu kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve asil üyelerce imzalanır.

3- GELİR GİDER VEZNE DEFTERİ (İşletme Defteri): Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.

4- BÜTÇE KESİN HESAP BİLANÇO DEFTERİ: Genel kurulda kabul edilen tahmini bütçe bu deftere yazılır, başkan ve sayman tarafından imzalanır, genel kurula sunmak üzere kesin hesap bu deftere çıkarılarak genel kurula sunulur

5- DEMİRBAŞ DEFTERİ (Envanter Defteri): Derneğe alınan demirbaşlar bu deftere işlenerek numaralandırılır.

6- ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ :

Dernek için Maliyeden alınan alındı makbuzları cilt, seri ve sıra numaralarına göre kayıt edilir.Yukarıda adı geçen defterler temin edilerek noter tasdikli olunması zorunludur.

MADDE 37:  DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneğin iç denetimi dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Üyelerle dernek organları ve görevliler tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla derneğe yazılı tekliflerde bulunurlar. Bunlar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. En az on üye yazılı müracaat ettikleri taktirde kendilerine yönetim kurulu veya görevlilerce istedikleri bilgi verilir.

MADDE 38:  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Olağan ve Olağanüstü toplantı gündemine sunulmak ve yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlaması için genel kurul toplantısının yapılabileceğine ilişkin çoğunluk uygulanır, tüzük değişikliği için karar yeter sayıyı genel kuruldaki hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur.

MADDE 39:  DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALVARLIĞININ TASVİYE   ŞEKLİ
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir, genel kurul derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 3/2 sinin toplantıya hazır bulunmaları gerekir, ilk toplantıda çoğunluğun olmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantının sayısı ne olursa olsun feshi görüşülür, feshi konusunun kararına katılan üyelerin 3/2 sinin oy vermesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün içerisinde o yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Feshi kararı ile birlikte dernek borçlarının ödenmesinden sonra kalan ve varsa mal varlığı paraya çevrilerek köy muhtarlığına kalır.

MADDE 40:  KANUNİ HÜKÜMLER
Dernek tüzüğünde açıklanmayan durumlar 2908 Sayılı Dernekler kanunu hükümleri, bu kanunda açıklanmayan durumlarda ise Türk Medeni kanunun hükümleri uygulanır.

MADDE 41:  GEÇİCİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

YÖNETİM KURULU (asil)

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU (yedek)

1.

2.

 

 

 

 

 

 

DENETLEME KURULU (asil)

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

DENETLEME KURULU (yedek)

1.

2.

 

 

____________________________________________

Secatipek Demir, 15 Mayıs 2007