KARAÖZÜ

BURUNÖREN

KALEKÖY

YERLIKUYU

IGDELI

KARPINAR

KIZILPINAR

 

Çepni ve çevresi derneği DOSTLUK GECESİ

Wuppertalde yapılacak olan Çepni ve çevresi derneğinin  düzenlediği DOSTLUK  GECESİ‘ne  Katılmanızı ve desteklemenizi  bekler saygılar sunarız....

Y.K.

 

irtibat için  Dernek   Tel :  0202- 303929

 
Tarih :  19.03.2011
saat :  17.00
 
yer : uni Mensa
Max -Horkheimer str. 15
42119 wuppertal

 

 

 

28 - 29 temmuz da Çepni'de sempozyum

Gemerek İlçesi
Çepni Belediye Başkanlığı

 


Değerli Hemşerilerim,


Çepni, Cumhuriyetin temelinin atıldığı Sivas'ta, Cumhuriyetin aydınlık yüzünün sembolüdür. Çepnili olmak bir onurdur. Herkesin sahip olmak istediği bir ayrıcalıktır.


Dünya değişiyor.
Türkiye'miz değişiyor.
Elbette Çepni'miz de değişiyor ve değişmeldir de.


Bu değişim sosyal, kültürel, ekonomik, yani her alanda olmalı.
İçinde yaşadığımız şartlar, artık, kasabamız sorunlarını seçimden seçime gündeme getirip, çözüm arama yerine uzun vadeli,
kesintiye uğramayan ve bilimsel temellere oturan bir değişim ve gelişim politikası uygulamamızı zorunlu kılmaktadır.


Bu temelde 28 - 29 temmuz da kasabamız da kapsamlı bir sempozyum yapacağız.


Bu sempozyum da, “Sempozyumun Nedeni” başlığı altın da işaret ettiğimiz gibi belediyemizi, beldemizi ilgilendiren, ilgilendirecek olan bütün konuları bilimsel olarak tartışacak, gelişim ve değişimin söylemden eyleme geçiş yollarını tesbite çalışacağız.


Gündemimize aldığımız konularda kasabamızın yetiştirdiği aydınlarımızın katılım ve sunumlarını bekliyoruz.


Çağdaş yönetim ortak akılla yönetimdir. Bu nedenle Çepni ile ilgili konularda karar alırken tüm hemşerilerimin katkısına ihtiyaç duymaktayım.
Unutmayalım ki bizler, nereye gidersek gidelim, nerede nasıl yaşarsak yaşayalım, dün Çepniliydik, bugün Çepniliyiz, yarın da Çepnili olacağız ve kalacağız.


Saygılarımla.


Hurşit İmren

Çepni Belediye Başkanı

 

(Gönderen / Kaynak: Yakup Özdemir)

 

 

 

Almanya'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Çepni Derneği üyeleri, Emsalettin Temel ve Yakup Özdemir, Köln'de Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı Sabih KANADOĞLU ve Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun ATILGAN ile görülüyorlar.

               Köln, 1 Kasım 2009

AVRUPA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEKLERİ FEDERASYONU BASIN BİLDİRİSİ

AVRUPA-ADD'nin çağrılısı olarak Almanya'ya gelen Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı Sabih KANADOĞLU, 31 Ekim 2009'da Bremen Eyaleti-ADD'nin Bremen'in  Haus der Wissenschaft salonlarında ve 1 Kasım 2009'da AVRUPA-ADD'nin merkezi olan Köln'de, Holiday Inn oteli salonlarında  düzenledikleri Cumhuriyetin 86. Yılı kutlamaları çerçevesinde "ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ ve YARGI BAĞIMSIZ LIĞI" konulu – ders niteliğinde - iki konferans verdi.
Almanya'da yaşayan Türklerin büyük ilgi gösterdiği ve "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sözleriyle salonları dolduran izleyicilere, Bremen ve Köln'de,  iki konferans veren Kanadoğlu, "Demokrasi, insan aklının bulabildiği ve deneyip sınayarak geliştirdiği, en iyi; ya da başka bir görüşle, 'en az kötü'  siyasal rejimin adıdır" dedikten sonra, çağdaş demokrasinin ilkelerini belirleyerek,  bu ilkelerin, ülkemizde nasıl anlaşıldığını ve ne şekilde uygulandığını örneklerle dile getirdi. Kanadoğlu, " demokrasinin 'onsuz olmaz' 3 ana unsuru vardır" dedi:
1. Laiklik
2. Kuvvetler Ayrılığı
3. Ulus Devlet ilkeleri

"Laiklik ilkesinin tek ve evrensel bir tanımı yoktur. Her ülkenin tarihî süreçten gelen koşulları, sosyal ve kültürel yapısı ve bireylerin bağlı bulundukları dinlerin, dünyevî alana müdahale etme isteği ve hâttâ dayatmaları, lâikliğin değişik tanımlarına yol açabilir." dedikten sonra, sözlerini
"ülkemizde lâklik ilkesi

-         Cumhuriyetimizin kuruluş ve varoluş felsefesinin temel taşı ve demokrasinin olmazsa olmaz ön koşuludur.

-         Türk Devrimi'nin ve Cumhuriyet'in özüdür.

-         Aydınlanma ve sanayileşme devrimlerini yaşamamış olan ülkemizde, çağdaşlaşmanın, toplumun akıl ve bilim dışı düşüncelerden ve yargılardan korunmasının aracıdır.

-         Toplumsal barışın ve huzurun güvencesidir.

-         En yaygın tanımıyla da, dinin, devlet işlerinde etkili ve giderek egemen olmamasını amaçlayan ve sağlayan ilkedir", şeklinde sürdürdü.

"Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği
-    
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
-     Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.
      Bu yetkili organlar ise, YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI organlarıdır.
 
Ulus devlet ilkesiyle, Mustafa Kemal Atatürk, ortak dil, ortak kültür, ortak tarih bilinci ve ortak ülküye dayalı, geçmişinden hız alan ve gelecekte birlikte yaşama iradesine sahip yurttaşların birliği ile ulus devletin temellerini atmıştır.
Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti' denir tanımıyla ve 'Ne mutlu Türküm diyene'  özdeyişiyle, ulus devletin ırksal ve dinsel nitelik taşımadığını ortaya koymuştur"
dedi.
Sözlerini, "Demokrasi,  
bütünleşerek uluslaşmış toplumlarda bir anlam taşır. Huzur, güven ve gönencin kaynağı olur. Ulus devletin varlığı, etnik ve dinsel ayrımcılığı önler. Aşiret, mezhep ve tarikat ilişkilerinin sosyal ve siyasal yaşamı ve seçim sonuçlarını etkilemesini engeller"
dedikten  ve  demokrasinin olmazsa olmaz üç ana ilkesini somut örneklerle irdeledikten sonra, onu çağdaş kılan ilkeleri şöyle sıraladı:
 Çoğulculuk, katılımcılık, saydamlık, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine bağlılık…

Yargı Bağımsızlığı konusunda ise "Anayasa'da her ne kadar yargının bağımsız olduğu ilkesel olarak ifade edilmekte ise de, ne yazıktır ki, ülkemizde yargı bağımsız değildir" diyen Kanadoğlu,  savcı ve yargıçların idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlanması ve de haklarında denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmanın; atanmalarının ve mesleğe devam kaderlerinin Adalet Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından ve Bakan izniyle yapılması; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda bakan ve müsteşarın yer alması gibi hususların, yargı bağımsızlığı ilkesine aykırılığını dile geitiren Kanadoğlu, Yargı Bağımsızlığının şu dört ana başlık altında incelenmesi gerektiğini söyledi:
1. Yasama organına karşı bağımsızlık
2. Yürütme organına  karşı bağımsızlık
3. Kamuoyuna karşı bağımsızlık
4. Yargının kendisine karşı bağımsızlık.
Yargı'nın hem bağımsız, hem güçlü ve hem de etkin olması gerektiğini, bunun için, yürütmenin, yargının ve yurttaşların hukuk devleti ilkelerine samimi bir biçimde ve bilinçle bağlı kalmaları zorunluluğuna işaret eden ve Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumu irdeleyen Kanadoğlu,
"- bugün ülkemizde çağdaş demokrasinin işletilmediğini,
- uzlaşma, diyalog, özveri ve hoşgörü kültürünün eksikliğini,
- Eğitim ve öğretimdeki eksikliği,
- işsizliğin ulaştığı boyutları,
- devlet kurumlarındaki ideoljik kadrolaşmayı,
- üniter yapıyı tehlikeye sokan açılım ve gelişmeleri,
- yürütmenin yargıyı kendi güdümüne sokma çabalarını,
- ülkemizde ılımlı İslam Cumhuriyeti oluşturmaya yönelik dıştan destekli plan ve eylemleri,
- varlığımızın temeli olan lâik, demokratik, üniter ulus devlet ilkelerinin yıpratılma çabalarını dikkate aldığımızda, ülkemizde çağdaş demokrasi ve yargı bağımsızlığından söz etmek olanaksızdır",
dedi

Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı KANADOĞLU, "gerek çağdaş demokrasi gerekse yargı bağımsızlığı konusunda ülkemizde süregelen bu karamsar tabloya rağmen,  umutsuz değilim. Benim umudum, şaşmaz sağduyusu ile Türk Halkı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı emanet ettiği Türk Gençliğidir" diyerek, sözlerini noktaladı. Daha sonra konferansa katılanların, başta "açılımlar" konusu olmak üzere,  çok çeşitli sorularını yanıtlayan Kanadoğlu, yurttaşlarımızın kendisine gösterdiği  sevgi seli ve dakikalarca ayakta alkış tutmaları  karşısında duygusal anlar yaşadı.

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

 

 

 

ÇEPNİ'den GÖRÜNTÜLER

Oguz Amcalar bizi Misafir ediyor. Çepni
Agustos 2005

5 Mayıs 2007 DUISBURG CUMHURİYET MİTİNGİNDEN GÖRÜNTÜLER

5 Mayıs 2007 Cumartesi günü Duisburg'da yapılan Tehlikenin Farkında mısın? Cumhuriyete Sahip Çık mitingine Çepni ve Çevresi Karşılıklı Dayanışma Derneği Wuppertal / Almanya üyeleri'de katıldı.

Fotoğrafda Turgay Ceylan ve ... görülüyor. Fotoğraf: Secati Demir, 5 Mayıs 2007

5 Mayıs 2007 DUISBURG CUMHURİYET MİTİNGİ

5 Mayıs 2007 Cumartesi günü Duisburg'da yapılan Tehlikenin Farkında mısın? Cumhuriyete Sahip Çık mitingine Çepni ve Çevresi Karşılıklı Dayanışma Derneği Wuppertal / Almanya üyeleri'de katıldı.

Fotoğrafda ... görülüyor. Fotoğraf: Secati Demir, 5 Mayıs 2007